Stehelčeves – Komerce 4.000.000,-

Pozemky

p.č. 1109……7404 m2        +          p.č. 1111……1396 m2     +    p.č. 1108……..130 m2

celkem 8930 m2

– navazují na současnou komerční zástavbu obce v místě – „U Pivovaru“. Charakter a umístění pozemků – rovina – mimo obec.

Územním plánem pro komerční užívání, drobná výroba a služby

část pod vysokým napětím 110 kv možno využít na parking, požární nádrž, či zeleň, které jsou pří výstavbě větších celků vždy vyžadovány:

VD Drobná výroba a služby

Hlavní využití

zařízení a provozy drobné a emeslné výroby, opravárenské a servisní provozy výrobní a nevýrobní služby, sklady a skladovací areály podstatn neobtěžující své okolí

Přípustné využití

obchodní, kancelářské, administrativní a správní budovy obchodní zařízení , stravovací zařízení, služební byty, byty majitele, nezbytná související dopravní a technická vybavenost (zásobování, parkování), plochy zeleně

Nepřípustné využití

zdravotní a sociální služby, sportovní a rekrea ní zařízení, nové samostatné stavby pro bydlení, bydlení v bytových domech, stavby a za ízení, které by vedly k nadm rnému zatížení obytného území průjezdní automobilovou dopravou,veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,zejména rozsáhlé průmyslové areály a provozy

Podmínky prostorového uspo ádání

koeficient zastavění pozemku : max. 40 %,          koeficient zelen : min. 30 %

maximální hladina zástavby : 2 nadzemní podlaží a podkroví

u objekt s více než 1 nadzemním podlažím bude užita šikmá st echa; rovná st echa nebo

střecha s velmi mírným spádem je přípustná pouze u přízemních staveb

maximální výška staveb : 9 m nad okolním terénem

nároky na parkování musí být uspokojeny v rámci areálu

Ortofoto mapa OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA